Spelvoorwaarden

Spelvoorwaarden
Algemene voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van Universal Music BV
De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle prijsvragen en promotionele acties (hierna gezamenlijk aan te duiden als de “Acties”) van Universal Music BV, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, onder meer op haar website www.universalmusic.nl en daaraan gerelateerde websites. Naast deze algemene voorwaarden kunnen op de individuele Acties specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). De specifieke spelvoorwaarden zullen bij een individuele Actie aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, prevaleert een dergelijke specifieke bepaling.

1. VEREISTEN VOOR DEELNAME
a. Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Universal Music BV en/of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: Universal Music) evenals hun gezinsleden en vertegenwoordigers en/of ondernemingen waar Universal Music met betrekking tot enige Actie op zelfstandige basis mee samenwerkt, distributeurs en reclame- en promotiebureaus, groepen, clubs of organisaties.
b. Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van de Actie in Nederland woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs. Universal Music zal prijzen alleen binnen Nederland (laten) bezorgen. Voor deelname is voorts een minimum leeftijd van 16 jaar vereist. Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming te hebben gekregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Universal Music ervoor kiezen de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont dat de toestemming is gegeven. Universal Music heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te doen overleggen teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren, welke binnen 14 dagen dient te worden overgelegd. Daarnaast kan Universal Music de deelnemer verzoeken nadere persoonsgegevens te verstrekken (zoals adres, telefoonnummer en naam ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)) teneinde te verifiëren of een deelnemer de toestemming heeft van diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie.
c. Universal Music heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van een Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.
d. Voor elke Actie waarbij de prijs bestaat uit een reis, geldt een leeftijd van 18 jaar of ouder en dient de deelnemer in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten en andere reisbenodigdheden. Reisverzekering, maaltijden, dranken, excursies, grondvervoer, fooien, gebruik van telefoon, fax en internet en alle overige hier niet gespecificeerde uitgaven zijn – tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden bij de betreffende Actie – volledig voor de verantwoordelijkheid en rekening van de winnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Op de vliegreizen zijn de voorwaarden en de beschikbaarheid van de betreffende vliegmaatschappij en – indien van toepassing – het hotel van toepassing.

Indien in de specifieke spelvoorwaarden bij een dergelijke Actie aangegeven is dat deelnemers jonger dan 18 jaar mogen zijn, is de toekenning van een dergelijke prijs aan de volgende voorwaarden verbonden:
a. Op verzoek van Universal Music zal de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar en van ieder ander kind dat met de winnaar meereist binnen zeven (7) dagen na een zodanig verzoek, Universal Music schriftelijk meedelen dat deze ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger:
(i) de winnaar tijdens deze reis zal vergezellen;
(ii) geen andere minderjarige toestemming verleent om met hen mee te reizen, tenzij de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige Universal Music daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;
(iii) volledig en exclusief verantwoordelijk is voor alle minderjarigen in verband met deze reis of anderszins; en
(iv) op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze toezicht zal houden op de minderjarige(n) gedurende de reis.
Genoemde schriftelijke verklaring dient de naam of namen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), een telefoonnummer, een handtekening, een adres en/of geldig e-mailadres te bevatten en dient verifieerbaar te zijn als zijnde geschreven door deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Universal Music behoudt zich het recht voor zodanige verklaring te controleren, en de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is gehouden Universal Music daarbij de benodigde medewerking te verlenen.

b. Indien in de specifieke spelvoorwaarden van een Actie staat dat een bepaald aantal kinderen en/of een bepaald aantal volwassenen op bepaalde data op reis dient te gaan, is de toekenning van de prijs afhankelijk van het opgegeven aantal volwassenen en/of kinderen dat beschikbaar is voor de reis op de betreffende datum.
c. Universal Music behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement voor elke Actie, ongeacht de reden.
d. De winnaar, en indien van belang alle personen die met de winnaar meereizen, dient of dienen Universal Music op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij of zij beschikt over geldige paspoorten, visa en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn, en Universal Music behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel van toepassing acht.

2. WIJZE VAN DEELNAME
a. De termijn waarbinnen deelname mogelijk is, de wijze waarop aan de Actie kan worden deelgenomen alsmede de wijze waarop de prijswinnaars worden aangewezen staan telkens vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden, zijn aan deelname geen kosten verbonden. Universal Music is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van inzendingen.
b. Universal Music zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk binnen een periode van vier weken na de sluitingsdatum van een Actie te (doen) berichten. Indien er geen direct telefonisch contact is, dan wordt – indien mogelijk – een voicemail bericht achtergelaten. Als het niet mogelijk is om een bericht achter te laten, dan wordt er gedurende vier weken na de datum van deelname aan de actie geregeld getracht de prijswinnaar te bereiken op het vaste nummer. Na de hiervoor beschreven eerste bekendmaking door Universal Music, dient de prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken te reageren. Na vier weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Universal Music is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen.
c. Indien deelname aan enige Actie met zich meebrengt dat de deelnemer een foto, tekening, compositie, tekstlijn en dergelijke materialen (hierna: “Ingezonden Materiaal”) dient in te zenden, verklaart en garandeert de deelnemer dat hetgeen hij/zij aan Universal Music ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat het Ingezonden Materiaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn. Universal Music heeft het recht Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is. De deelnemer vrijwaart Universal Music voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand). De deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten in hun meest volledige wettelijke omvang op het Ingezonden Materiaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Universal Music zonder daartoe aanspraak te maken op enige vergoeding en/of naamsvermelding. De deelnemer erkent dat de overdracht mede inhoudt dat Universal Music het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium en wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. De deelnemer garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Daarbij doet de deelnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enige persoonlijkheidsrecht en enig recht op vergoeding dat hij/zij met betrekking tot het Ingezonden Materiaal mocht hebben, voor zover zulks is toegestaan door de wet. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand mede inhoudt dat Universal Music het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht aan te passen. De deelnemer verklaart op eerste verzoek van Universal Music alle medewerking te zullen verlenen die benodigd is voor het nader ten uitvoer brengen van voornoemde overdracht en afstand en/of licentieverlening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van documenten. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, geeft de deelnemer door inzending van het Materiaal aan Universal Music een exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en onbeperkte licentie met het recht op sublicentie en om niet om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder TV en Internet, en voor ieder denkbaar doel.

3. PRIJZEN
a. De te winnen prijzen alsmede het totale aantal te winnen prijzen staan telkens vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant geld behalve door Universal Music, die het recht behoudt om de prijs naar eigen goeddunken in te wisselen voor een prijs van gelijke of hogere waarde.
b. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om prijzen uit te keren zoals deze zijn vermeld, is Universal Music niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen aan de kant van de fabrikant, leverancier, adverteerder of sponsor. Voor alle prijzen geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad van de producten die voor een Actie ter beschikking zijn gesteld, strekt.
c. Universal Music stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Universal Music is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Eventuele (inkomsten)belasting die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. Echter, indien de prijzen bestaan uit geld, zal Universal Music de over die prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden, daarvan aangifte doen en deze afdragen.
d. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
e. Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan of anderszins te corresponderen met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Actie.

4. AANSPRAKELIJKHEID
a. Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voorzover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er – middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs – mee akkoord dat Universal Music geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot iedere activiteit die volgend op de toekenning van een prijs wordt ondernomen, waaronder ook die activiteiten welke samenhangen met reisarrangementen of accommodaties die hen ter beschikking worden gesteld.
b. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Universal Music aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Acties besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Universal Music openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Universal Music niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Universal Music in het leven roepen. Universal Music is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Universal Music is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten (waaronder begrepen sms- en (mobiele) telefoondiensten en teletekst). Universal Music is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan een Actie maakt. De deelnemer vrijwaart Universal Music van aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

5. PRIVACY
a. Voor deelname aan een Actie dient een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de voorwaarden van het “Privacy Beleid en Gebruiksvoorwaarden van Universal Music” te hebben gelezen (te raadplegen via de link “Privacyvoorwaarden” welke te vinden is onderaan iedere pagina van www.universalmusic.nl). Door deelname aan een Actie verklaart een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord te zijn met de privacy voorwaarden van Universal Music.
b. Door deel te nemen aan een Actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met een Actie aan Universal Music verstrekte gegevens op te nemen in een gegevensbestand. Voorts geeft de deelnemer Universal Music toestemming om alle gegevens te verzamelen die Universal Music noodzakelijk acht voor de organisatie van de Acties en de uitreiking van de prijzen. De deelnemer geeft Universal Music voorts toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Universal Music of aan haar gelieerde ondernemingen beheerde media. De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Universal Music, Universal Music’s partners (zoals sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.
c. Universal Music is niet verantwoordelijk voor enig gebrek of nalaten in de verwerking van toestemmingen, in de vorm van e-mails of anderszins, om welke reden dan ook. Elke inzender en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen op elk moment contact opnemen met Universal Music en elke vorm van toestemming aan Universal Music verleend, herroepen.

6. OVERIGE BEPALINGEN
a. Door mee te doen met een Actie en/of door aanspraak te maken op de prijs, gaan betreffende personen akkoord met deze algemene voorwaarden alsmede met de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie alsmede met het feit dat de beslissingen van Universal Music en eventuele juryleden bindend en definitief zullen zijn.
b. Door deelname aan een Actie geeft een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) Universal Music het recht de naam, gelijkenis en algemene biografische informatie van winnaars van enige Actie aan te wenden ten behoeve van het bekendmaken van de prijswinnaars van een Actie.
c. Universal Music behoudt het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) een Actie stop te zetten, te wijzigen of een Actie opnieuw te starten, bijvoorbeeld in geval van technische storing (al dan niet verband houdende met de website waarop de Actie wordt aangekondigd).
d. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Universal Music.
e. Universal Music handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
f. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
g. De “Algemene Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van Universal Music BV” zijn te raadplegen via de link “Spelvoorwaarden” welke te vinden is onderaan iedere pagina van www.universalmusic.nl. Universal Music heeft het recht deze algemene voorwaarden en de specifieke spelvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

7. Klachten, Toepasselijk recht, bevoegde rechter
a. Indien een deelnemer een klacht heeft in verband met een Actie, kan deze klacht – op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld – schriftelijk worden ingediend door het versturen van een e-mail aan: info@universalmusic.nl. De klacht zal binnen tien werkdagen na ontvangst door Universal Music worden behandeld. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
b. Indien de algemene voorwaarden en/of specifieke spelvoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal Universal Music beslissen en de deelnemer dient zich aan die beslissing te houden.
c. Op deze algemene voorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden en enige Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden of een Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2006 Universal Music BV. Alle rechten voorbehouden.